Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Gimnaziale  Costuleni

  • Avizat în şedinţa CP din 02. 09.2022
  • Aprobat prin Hotărârea CA nr. 1 / 09.09.2022

           Art. 160. (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor.   (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi.

Art. 161. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri și cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii și a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic – voluntariat.

Nr. crt. Numele şi prenumele părintelui Poziţia
1. Băsu  Cristina preşedinte
2. Andrei  Andreea vicepreşedinte
3. Stegaru  Stela membru